Đảng - đoàn thể

Quán triệt, triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng

Sáng ngày 18/11/2021, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn Thành phố để quán triệt và triển khai một số văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng.

 

Tham dự tại điểm cầu huyện Thường Tín và 29 xã,thị trấn có các đồng chí: Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV (dự tại điểm cầu các xã, thị trấn); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.

Hình ảnh tại điểm cầu huyện Thường Tín

Các đại biểu đã được hướng dẫn các văn bản mới ban hành của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng như: Quy định của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về việc tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Quy định của Thành ủy về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định của Thành ủy về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội; Quy định về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Hà Nội.

Thông qua việc quán triệt và triển khai một số văn bản mới Ban chấp hành Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân khi được giao nhiệm vụ; từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Xuân Tiến