Đảng - đoàn thể

Thường Tín học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày 27,28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia học tập có hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

 

Tại điểm cầu huyện Thường Tín do đồng chí Nguyễn Tiến Minh, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì; cùng dự có đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐNĐ huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV; Trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân; tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, xác định các mục tiêu chiến lược lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, có giá trị định hướng và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm được và thực hiện sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động.

Trong 2 ngày,  Hội nghị đã quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Tại điểm cầu huyện Thường Tín, các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu 5 nội dung chuyên đề nghị quyết để tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Xuân Tiến