Đảng - đoàn thể

Tiểu ban Văn kiện họp triển khai nội dung liên quan Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV

Sáng ngày 7/5/2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXIV đã họp triển khai các nội dung liên quan Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội chủ trì hội nghị.

 

 Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày các nội dung liên quan đến: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan, nhằm làm rõ những nội dung các văn kiện Đại hội đề cập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng tiểu ban Văn kiện đã đánh giá tốt các nội dung văn kiện đã chuẩn bị; đồng thời giao nhiệm vụ cho một số ngành trong việc cung cấp, bổ sung các số liệu chứng minh để làm sáng tỏ hơn nữa những kết quả, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội khóa XXIII đã đề ra.

Xuân Tiến