Đảng - đoàn thể

Hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa cấp phát gần 9.000 cuốn sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả các đảng viên của Đảng bộ huyện. Để thống nhất việc sử dụng Sổ tay đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, ngày 15/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 12 – HD/HU về thực hiện cuốn Sổ tay đảng viên, cụ thể như sau:

* Mục đích, yêu cầu

Mục đích phát hành “Sổ tay đảng viên” nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thông qua việc sử dụng Sổ tay đảng viên, mỗi đảng viên tự đăng ký việc làm theo, trên cơ sở đó, tổ chức đảng theo dõi, lấy đây là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; đồng thời, kịp thời biểu dương, động viên và khuyến khích những việc làm tốt, cách làm hay, người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.

Sổ tay được cấp phát 01 lần duy nhất, trong quá trình sử dụng, nếu có hư hỏng, mất mát, tổ chức đảng, đảng viên phải tự kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời tự bổ sung, làm lại.  

Thời gian thực hiện: Việc đăng ký làm theo: Năm 2018, các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức cho đảng viên đăng ký làm theo hoàn thành trong Quý II; các năm tiếp theo hoàn thành trong Quý I hàng năm. Đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký làm theo gắn với việc kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên hàng năm của cấp ủy các cấp.

* Sử dụng sổ tay

* Đăng ký làm theo:

Đảng viên căn cứ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 – CT/TW, các văn bản hướng dẫn của Thành ủy, Huyện ủy, cấp ủy cơ sở và vai trò, nhiệm vụ được giao để đăng ký những nội dung làm theo. Nội dung đăng ký làm theo là những việc làm cụ thể, được thực hiện thường xuyên, liên tục, được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu tại cuốn sổ tay đảng viên; tránh việc đăng ký chung chung, hình thức, đăng ký nhiều nhưng không thực hiện được.

* Đánh giá việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo:

- Căn cứ kế hoạch đánh giá các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm của Huyện ủy, cấp ủy cơ sở, các chi bộ tổ chức cho đảng viên tự đánh giá nội dung đăng ký làm theo.

- Trên cơ sở bản tự đánh giá nội dung đăng ký làm theo và kết quả thực hiện của đảng viên, chi bộ tổ chức họp, đánh giá; đồng thời ghi và xác nhận vào sổ tay.

- Sau khi bình xét cuối năm, cấp ủy chi bộ tổng hợp những việc làm tốt của đảng viên; ghi danh, biểu dương và đề xuất đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cấp ủy các cấp xem xét, khen thưởng.

Trong quá trình thực hiện hướng dẫn này, nếu có nội dung mới phát sinh, những hạn chế cần khắc phục, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Ngọc Lâm