CHỉ đạo điều hành

Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 05/09/2022 | 22:43  | View count: 99

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, quy định: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025); có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025); có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). Đồng thời, đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công.
 
Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 quy định: Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025); có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên). Đồng thời, đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; an ninh, trật tự - hành chính công.
 
Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoàn thành huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025.
PKT
 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh