CHỉ đạo điều hành

Xã Thư Phú: khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4
Ngày đăng 11/08/2022 | 22:12  | View count: 217

Ngày 10/8/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thư Phú đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022 trên địa bàn xã.

       

   Đồng chí Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã khai mạc

Trong thời gian 01 ngày, 112 học viên là cán bộ, đảng viên các ban ngành, đoàn thể và cán bộ, giáo viên các trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn xã đã được nghe Thạc sỹ Kiều Đăng Khôi - Khoa nghệ thuật Quân sự Học viện Chính trị Quốc gia giới thiệu các chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Một số nội dung cơ bản về Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Nội dung về Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

           

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn xã nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc lớp học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.

                                                                  Thu Hậu

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh