CHỉ đạo điều hành

Nghị quyết kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XIX
Ngày đăng 15/03/2021 | 18:25  | View count: 201

 

1. Nghị quyết số  01/NQ-HĐND  về phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp huyện

2. Nghị quyết số  02/NQ-HĐND  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện

3. Nghị quyết số  03/NQ-HĐND  về việc chủ trương triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền đầu tư và quản lý của Thành phố theo quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án phân bổ nguồn dự kiến kết dư ngân sách huyện năm 2020 (đợt 1)

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh