CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019
Ngày đăng 18/03/2019 | 14:53  | View count: 1751

Nhằm mục đích nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại; thực hiện chủ đề năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân, góp phần tăng cường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính của huyện; Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải các thủ tục hành chính, qua đó tạo sự đồng thuận và tham gia của cộng đồng trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019 để triển khai thực hiện.

 

Theo đó, Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên tuyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, công dân trên địa bàn huyện về trách nhiệm tham gia cải cách hành chính; Tuyên truyền, thực hiện các nội dung và kết quả nổi bật của chương trình Cải cách hành chính; Tuyên truyền các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn.

 

Xem chi tiết: 72/KH-UBND