Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Vân Tảo
06/05/2022 | 15:22

Ngày 5/5/2022, Đoàn kiểm tra công vụ huyện do đồng chí Nguyễn Trọng Lượng - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động bộ phận một cửa xã Vân Tảo.

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bộ phận "Một cửa, một cửa liên thông"; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Vân Tảo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND xã Vân Tảo cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; cần quản lý tốt các công văn đến, đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân... Buổi kiểm tra đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện tốt nhất cho công dân khi đến làm việc tại xã Vân Tảo.

                                            Nguyễn Tiến – Đài xã Vân Tảo