Cải cách hành chính

Hà Nội: tiến tới thành phố chuyển đổi số, thành phố thông minh
20/04/2022 | 23:33

Ngày 20/4, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố do đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì. Cùng dự phiên họp tại điểm cầu thành phố có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Tại điểm cầu huyện có đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng, ban huyện.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo dự thảo kế hoạch “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025” và kế hoạch năm 2022; Đề án "Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định đến 2030"; Kế hoạch “Phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

Tại phiên họp, Ban chỉ đạo cũng đã rà soát tiến độ triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Sau khi nghe các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, đề án, đề xuất một số nội dung thực hiện trong năm 2022, kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đối với Thủ đô còn là nhiệm vụ cấp bách, thiết thực đối với các cấp, ngành địa phương. Đích của chuyển đổi số phải hướng tới kết quả cụ thể, thực chất, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm.

Đồng chí yêu cầu chuyển đổi số phải bảo đảm đồng bộ hóa, nhất quán, thể chế và nghiệp vụ phải đi trước một bước. Bên cạnh đó, công tác triển khai toàn bộ nền tảng Chính quyền số phải bảo đảm thông suốt theo kiến trúc tổng thể để bảo đảm hiệu quả đầu tư; hệ thống nền tảng dùng chung bảo đảm tích hợp các yêu cầu chuyên môn của các đơn vị. “Yêu cầu xuyên suốt là đẩy mạnh quản trị công dựa trên dữ liệu hỗ trợ điều hành, tiến tới thành phố chuyển đổi số, thành phố thông minh” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh và cho rằng, tinh thần này phải được thể hiện trong các kế hoạch, được cụ thể hóa triển khai trong thực tế.

Về dự thảo các kế hoạch, đề án, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm, công việc cụ thể của các sở, ban ngành tổ chức thực hiện…

 Văn phòng