Cải cách hành chính

100% tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn
30/03/2020 | 10:30

Trong tháng 3 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đạt kết quả tích cực, nổi bật là tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn chiếm tỷ lệ cao.

 

Trong quý I năm 2020, tại UBND huyện đã giải quyết 1.586 hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn (đạt 100%), số hồ sơ chưa đến hạn đang giải quyết 316 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

 

Công tác kiểm soát TTHC tiếp tục được lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trong đó chú trọng việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác kiểm soát TTHC và ban hành một số văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC như: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2020 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Tín. Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/01/2020 về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2020. Công văn số 51/UBND-VP ngày 15/1/2020 về việc tăng cường công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện. Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Thường Tín….

 

Tại Bộ phận Một cửa và Cổng thông tin điện tử của huyện đã niêm yết công khai các TTHC được UBND Thành phố công bố thuộc phạm vi giải quyết của huyện và các xã, thị trấn, đúng quy định về thời gian, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính đúng theo quy định, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Theo đó, công khai 220 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện trong 12 lĩnh vực, trong đó có 215 TTHC đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, 05 TTHC lĩnh vực giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện tại phòng chuyên môn, 42 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

 

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm soát các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách TTHC; tiếp tục giữ vững tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn đạt 100%; thường xuyên cập nhật và niêm yết kịp thời công khai các thủ tục hành chính mới được công bố hoặc được sửa đổi, bãi bỏ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, trên Cổng thông tin điện tử của huyện; Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị (nếu có) đối với quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Đặc biệt, UBND huyện khuyến khích, hướng dẫn công dân thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến, nâng cao tỷ lệ giải quyết DVC mức 3,4.

Văn phòng