Cải cách hành chính

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/08/2018 | 14:17

Ngày 12/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Công bố kèm theo Quyết định Danh mục 01 TTHC mới lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

 

Bãi bỏ 03 TTHC lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội gồm: Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, mã TTHC: T-HNO-263137-TT; Lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, mã TTHC: T-HNO-263138-TT; Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, mã TTHC: T-HNO-263141-TT.

 

Theo quyết định 3542/QĐ-UBND, Bãi bỏ TTHC mã số: T-HNO-263137-TT, T-HNO-263138-TT, T-HNO-263141-TT lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

 

Phòng TN&MT