Cải cách hành chính

Huyện Thường Tín xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân
26/12/2017 | 09:01

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/2/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, huyện Thường Tín đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai minh bạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Thường Tín đã cụ thể hóa các nội dung của “Năm kỷ cương hành chính 2017” tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; có phong cách ứng xử văn minh. Thứ hai, xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện. Thứ ba, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy định số 55 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đột phá trong việc chấp hành kỷ cương của các cơ quan trong hệ thống chính trị huyện, từ đó lan tỏa tới cộng đồng xã hội.

Tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các địa chỉ hòm thư điện tử, số diện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, phán ảnh của công dân liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện thực hiện quy trình quản lý chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các xã thị trấn. Duy trì việc tiếp công dân tại trụ sở UBND huyện và các xã, thị trấn để để tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Nhân dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết xã Tự Nhiên

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/1/2016 của UBND Thành phố về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Huyện Thường Tín đã kiện toàn trên cơ sở 7 đơn vị sự nghiệp giảm xuống còn 3 đơn vị sự nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện đề án “Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện”. Huyện đã cử 48 cán bộ, công chức huyện đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước, tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ năng bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.901 cán bộ, công chức, viên chức huyện và các xã, thị trấn.

Huyện Thường Tín đã tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, người lao động, tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ trong các cơ quan thuộc huyện. UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra định kỳ và đột suất, nhằm đánh giá thực tế thực hiện công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, đã có 40 lượt kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Đã kịp thời nhắc nhở, phê bình 04 xã; yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị .

Huyện Thường Tín thực hiện 24 thủ tục hành chính mức độ 3

Đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 24 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, trong đó cấp huyện 11 TTHC, cấp xã 13 TTHC và đã có tối thiểu 40% TTHC được thực hiện theo mức độ 3 trở lên. Qua khảo sát cho thấy, tổ chức, cá nhân đến thực hiện giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã hài lòng về nội dung TTHC và sự phục vụ của cán bộ, công chức cấp huyện, với tỷ lệ rất hài lòng 89%, hài lòng 11%; còn đối với cấp xã, thị trấn tỷ lệ người dân rất hài lòng 68%, hài lòng 30%, mức độ bình thường 2%.

Năm 2018 triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khoá 12 của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Thành phố Hà Nội chọn Chủ đề năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chủ đề này có ý nghĩa, phạm vi rất rộng, bao trùm tất cả các chủ thể trong bộ máy quản lý, những chủ trương lớn, công tác cải cách hành chính, mục tiêu “5 rõ”…

Phát huy những kết quả đạt được trong 2017, huyện Thường Tín tiếp tục triển khai quyết liệt nội dung chủ đề năm 2018 đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, để thực hiện đạt được kết quả mong muốn.

Tô Quý