Cải cách hành chính

Những chuyển biến tích cực trong Công tác CCHC trên địa bàn huyện
11/10/2017 | 13:51

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá của huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020. Trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã triển khai, thực hiện tích cực công tác CCHC góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch về công tác CCHC như: kế hoạch số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 30/03/2017 về thông tin tuyên truyền CCHC trên địa bàn huyện năm 2017, kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/3/2017 về tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/4/2017 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc , tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện… Qua đó, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị được thực hiện nghiêm túc; nhận thức của tổ chức, công dân về công tác CCHC ngày càng được nâng cao hơn.

Việc thực hiện các quy trình trong rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) cũng như người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các công việc hành chính. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND huyện, các phòng chuyên môn đều được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối duy nhất là Bộ phận một cửa theo đúng quy định của thành phố. 100% các quy định hành chính, TTHC được niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch tại Bộ phận một cửa huyện, xã và Cổng thông tin điện tử huyện; 100% TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của huyện, xã được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo thuận tiện cho công dân, tổ chức.

 Đến nay, tại Bộ phận một cửa huyện và xã đã niêm yết công khai đầy đủ số điện thoại đường dây nóng, email, hòm thư góp ý, sổ góp ý tại vị trí dễ nhìn, thuận tiện cho công dân, tổ chức và thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa huyện, xã. Tính đến ngày 30/9/2017, số lượng TTHC niêm yết và thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: cấp huyện: 299 thủ tục; cấp xã, thị trấn: 272 thủ tục. Kết quả giải quyết TTHC đến 30/9/2017: cấp huyện, đã giải quyết đúng hạn: 4.383/4936 hồ sơ, số đang giải quyết 553 hồ sơ; cấp xã, đã giải quyết đúng hạn: 31342/33318 hồ sơ, số đang giải quyết: 1976 hồ sơ.


Công tác rà soát, ban hành các quy trình giải quyết công việc nội bộ tại các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã thị trấn đã hoàn thành, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và xã đã được xây dựng quy trình giải quyết đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN (ISO 9001:2008), trong đó, đã quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, thời gian giải quyết công việc của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức.

Đặc biệt, từ ngày 15/8/2017 đến ngày 30/9/2017, tại bộ phận một cửa của UBND huyện đã khảo sát xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 được thực hiện đối với 05 TTHC (trong đó 03 TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch; 02 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động thương binh xã hội). Qua khảo sát 100% phiếu đánh giá hài lòng với 05 TTHC; 100% cá nhân, tổ chức hài lòng với chất lượng phục vụ của công chức trực tiếp tiếp nhận tại bộ phận một cửa của UBND huyện.

UBND huyện đã từng bước thực hiện cải cách tổ chức bộ máy: Ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn. Tiếp nhận và kiện toàn các đơn vị sự nghiệp: trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao, ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và  Đội Thanh tra xây dựng huyện.

 Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ luôn được UBND huyện quan tâm. UBND Huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2017. Tổ chức 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 1671 cán bộ, công chức, viên chức huyện và xã thị trấn với các chuyên đề: đại biểu HĐND cấp xã, công tác Tài chính kế toán, công tác thi đua khen thưởng, công tác công nghệ thông tin, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ theo kế hoạch đã được thành phố phê duyệt…

UBND huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai về CCHC bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua các hội nghị, đưa tin tên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh huyện, xã. Các cơ quan, xã, thị trấn đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện 39 lượt kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, nhiều cơ quan, các xã, thị trấn đã chấp hành tốt công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác CCCH 3 tháng cuối năm, huyện Thường Tín sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thi hành công vụ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị huyện. Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về công tác cải cách hành chính, kỹ năng, kiến thức, thái độ ứng xử trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân. Nâng cao chất lượng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện rà soát từng bước đơn giản hóa các TTHC theo hướng giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết trong mỗi TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết các công việc hành chính.  Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.


Huyện cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật khi thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Mai Anh