Các cơ quan ngành dọc

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày đăng 16/03/2017 | 10:14 AM  | View count: 1431

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Ngày đăng 15/03/2017 | 10:29 AM  | View count: 9007
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm:   Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin...

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

Ngày đăng 16/03/2017 | 10:12 AM  | View count: 7606
I. Vị trí và chức năng 1.  Vị trí a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín (sau đây gọi tắt...