An ninh - quốc phòng

Thường Tín hoàn thành cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện Thường Tín về Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2020, từ 15/8 đến 15/9/2020, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thường Tín đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đối với 6 xã: Văn Phú, Hòa Bình, Nhị Khê, Hiền Giang, Khánh Hà, Hà Hồi. Trong đó, xã Văn Phú là đơn vị tổ chức đầu tiên để các xã rút kinh nghiệm. Việc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền về công tác quốc phòng và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Ảnh: Xã Văn Phú tổ chức diễn tập đầu tiên để rút kinh nghiệm

Đây là cuộc diễn tập có nhiều thành phần tham gia ở các khối Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, công an. Cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn, với 4 vấn đề huấn luyện:

Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái SSCĐ tăng cường.

Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về QP – AN, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2.

Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 4: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.Với việc thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nội dụng này không thực hiện .

Trong thực hành diễn tập vận hành cơ chế, các xã đã thực hiện đúng, đủ nội dung, quy trình diễn tập, đúng theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang thuộc quyền.

Ảnh: 6 xã của huyện tổ chức tốt nội dung diễn tập

Các vai diễn đã có sự nghiên cứu kỹ, chuẩn bị chu đáo về nội dung, thể hiện tốt vai diễn của mình, sát cương vị, chức trách đảm nhiệm, sát tình hình của từng ngành, từng địa phương. Ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBND xã đã thể hiện tính cấp bách, khẩn trương, bảo đảm được tính nguyên tắc, tính lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền qua mỗi giai đoạn, ở từng vấn đề huấn luyện và qua mỗi tình huống rõ ràng, rành mạch.

Các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Trưởng công an đã thể hiện khá rõ chức năng, vai trò tham mưu trong việc nắm, tổng hợp tình hình, báo cáo tình hình, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các biện pháp triển khai tổ chức thực hiện.

 

Ảnh: UBND huyện và các xã khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong diễn tập

Qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy điều hành lực lượng của chính quyền, trình độ làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương, tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, tình huống có chiến tranh của nhân dân, đồng thời cũng nâng cao vai trò làm tham mưu của Ban CHQS xã, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của lực lượng dân quân.

Thông qua cuộc diễn tập này, Ban CHQS huyện Thường Tín sẽ kinh nghiệm làm cơ sở để xây dựng bổ sung các phương án chiến đấu của LLVT địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, xây dựng khu vực phòng thủ huyện Thường Tín ngày càng vững chắc.

Xuân Tiến