Văn hóa - xã hội

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện sơ kết hoạt động 8 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 20/09/2018 | 08:06  | View count: 749

Sáng ngày 19/9/2018, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 và công tác chuẩn bị kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018. Đồng chí Lê Thị Liễu - UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của BCĐ, trong 8 tháng đầu năm 2018 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đạt được nhiều kết quả tích cực: BCĐ đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, nội dung, nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2018: Có 73.221/77.757 hộ đăng ký “Gia đình văn hóa” đã đạt tỷ lệ 94.17%; 53 làng đăng ký “Làng văn hóa”; 28 cơ quan, đơn vị  đăng ký “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 6 xã đăng ký “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa: Đến tháng 5/2018, trên địa bàn huyện có 141/169 nhà văn hóa thôn chiếm tỷ lệ 87%. Hiện nay, huyện đang thực hiện xây mới, cải tạo, nâng cấp 6 nhà văn hóa.

Toàn huyện có 01 thư viện cấp huyện, 103 thư viện tủ sách cơ sở, trong năm 2018, huyện đã đầu tư trang thiết bị thư viện cho 25 tủ sách thuộc 25 xã, thị trấn.  Công tác tổ chức và quản lý lễ hội, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được quan tâm, trong năm 2018 đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Thành phố cho 02 di tích (Đình Ba Lăng, đình Cao Xá, xã Dũng Tiến). Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, duy trì thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Triển khai tốt việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử, niêm yết công khai nội dung các quy tắc ứng xử theo quy định tại trụ sở làm việc và các điểm công cộng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, BCĐ cũng đã triển khai các nội dung chuẩn bị công tác Kiểm tra kết quả xây dựng, phát huy danh hiệu “Làng văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2018 như thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân  nhằm thu hút nhân dân tham gia thực hiện phong trào tại cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa của cơ sở; xây dựng lịch kiểm tra, đoàn kiểm tra, chương trình kiểm tra để đảm bảo công tác kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2018 đạt hiệu quả cao.

Các thành viên BCĐ tập trung thảo luận về các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt công tác kiểm tra danh hiệu văn hóa 2018 và tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện và công tác kiểm tra, bình xét danh hiệu văn hóa thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ từ huyện đến cơ sở; giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ công tác kiểm tra danh hiệu văn hóa 2018, dự kiến hoàn thành công tác kiểm tra, bình xét các danh hiệu văn hóa vào đầu tháng 11 năm 2018.

Ảnh:  Đồng chí Lê Thị Liễu – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 

Lê Thị Tuyết – phòng VHTT