Văn hóa - xã hội

Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa,văn nghệ và tăng cường công tác quản lý lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018
Ngày đăng 31/01/2018 | 02:15  | View count: 762

Ngày 19/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 418 – CV/HU về việc triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức quản lý lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương về “Tổ chức Tết năm 2018” và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc “T ăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đ ng đối với công tác quản lý và t chức lễ hội", Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động Văn hoá - Văn nghệ, thể thao mừng năm mới 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2018), kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968... với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn và phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của huyện, Thủ đô, của dân tộc.Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng vàBác Hồ, ca ngợi những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, Thủ đô và của huyện, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ văn nghệ xây dựng chương trình phục vụ các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Công tác tổ chức, quản lý Lễ hội cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, Kế hoạch số 28/KH – UBND, ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo, quản lý, tổ chức và kiểm tra lễ hội trên địa bàn huyện năm 2018… tạo sự đồng thuận cao trong việc chấp hành quy định pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Tại các lễ hội cần chú trọng tuyên truyền các giá trị của di tích lịch sử, truyền thuyết lễ hội...trên hệ thống loa, đài tại lễ hội và địa phương nơi diễn ra lễ hội.Bố trí không gian lễ hội hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan (sắp xếp các hàng quán, đảm bảo tất cả các khu vực I của di tích không được kinh doanh ăn uống; xử lý triệt để các vi phạm về kinh doanh ăn uống”. Chỉ đạo, có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng hướng dẫn cách đặt lễ, thu gom kịp thời các loại tiền lẻ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, phát tán văn hóa phẩm độc hại, tổ chức cờ bạc trá hình, “Thương mại hóa” hoạt động lễ hội. Tuyệt đối chú ý công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức lễ hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; bảo đảm vệ sinh môi trường,… khu vực và không gian lễ hội.

 

Các cấp ủy đảng chỉ đạo UBND xã, thị trấn (có tổ chức lễ hội) thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lễ hội, thực hiện đúng quy trình, thủ tục về tổ chức lễ hội và có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Ngọc Lâm