Hội Cựu giáo chức
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:43  | View count: 691

1. Tên gọi của Hội : Hội Cựu giáo chức huyện Thường Tín.

 2. Tôn chỉ mục đích của Hội

 1.2.  Hội Cựu Giáo chức huyện Thường Tín (sau đây viết tắt là Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tất cả những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công nhân viên trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan GD&ĐT hiện cư trú trên địa bàn huyện Thường Tín.

 2.2. Hội Cựu Giáo chức huyện Thường Tín được thành lập nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển GD&ĐT trong huyện, phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh,  công bằng, dân chủ, văn minh”.

 3.  Địa vị pháp lý, trụ sở

 1.3. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu  riêng, hoạt động theo điều lệ Hội Cựu Giáo chức được cơ quan nhà nước có thẩm  quyền phê duyệt phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 2.3. Trụ sở của Hội đặt tại 35 phố Từ Giấy - Tiểu khu Nguyễn Du – Thị trấn Thường Tín.

 4. Phạm vi lĩnh vực hoạt động

 1.4. Hội Cựu Giáo chức huyện Thường Tín hoạt động trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo thuộc phạm vi huyện Thường Tín.

 2.4. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội  thông qua Sở Nội vụ và UBND huyện Thường Tín  và các phòng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội (Phòng GD & ĐT, Phòng Nội vụ huyện Thường Tín); là thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín; là Hội thành viên của Hội CGC thành phố Hà Nội.

 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

 1.5. Tự nguyện, tự quản.

 2.5. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

 3.5. Không vì mục đích lợi nhuận.

 4.5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

 6. Quyền hạn của Hội.

 1.6. Tham gia, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục, đào tạo trong huyện về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác GD&ĐT.

 2.6. Phối hợp với các trường học trong huyện, các cơ sở và cơ quan giáo dục- đào tạo, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong huyện chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, chủ trương “cả nước trở thành một xã hội học tập”.

 3.6. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật để góp phần trang trải cho hoạt động của Hội. Được thực hiện các dịch vụ phục vụ hội viên.

 4.6. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

 5.6.  Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên.

 6.6.   Phát triển hội viên theo quy định của pháp luật.

 7.  Nhiệm vụ

 1.7.  Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội. Tổ chức và hoạt động theo điều lệ Hội đã được phê duyệt.

 2.7.Tập hợp, đoàn kết và đại diện cho tất cả Cựu Giáo chức trong huyện, phát huy tiềm năng trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo.

 3.7. Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của các hội viên, tạo điều kiện để các cựu giáo chức tiếp tục giao lưu tình cảm, nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam và giáo giới Thường Tín, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

 4.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 8. Tổ chức:

 1.8. Số Hội CS và hội viên:

 + Hiện nay Hội có 29 Hội CGCCS (Hội thành viên) ở 29 xã, thị trấn trong toàn huyện.

 + Số hội viên hiện nay 1092 Hội viên.

 2.8.  Đại hội & Ban Chấp hành:

 + Đại hội đại biểu : một nhiệm kỳ là 5 năm.  Đến nay Hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CGC huyện lần thứ III ngày 25/11/2017 gồm 128 đại biểu  của Hội CGCCS 29 xã, thị trấn  trong huyện.

 + Ban Chấp hành: Gồm 33 đ/c (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ban TV, Ban Chấp hành)

 +  Ban Thường vụ : Gồm 13 đ/c ( Chủ tịch; 5 P.Chủ tịch và các ủy viên)

 + Ban Kiểm tra : gồm 3 đ/c