Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 12
Ngày đăng 06/02/2017 | 10:40  | View count: 318

I. Vị trí, chức năng

Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 12 được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội; cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn 02 huyện Thường Tín, Phú Xuyên; trực tiếp tổ chức công tác phòng cháy và chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ trong khu vực cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cần cứu nạn cứu hỏa theo quy định của pháp luật và tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công quản lý theo quy định.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu đề xuất chủ trương, kế hoạch và biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên trình Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội và cấp ủy, chính quyền 02 huyện Thường Tín, Phú Xuyên quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

2. Tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến giáo dục kiến thức về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân PCCC theo quy định. Tham gia bồi dưỡng kiến thức cơ bản về PCCC cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng và các đối tượng khác trên địa bàn quản lý.

3. Nắm tình hình, điều tra cơ bản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. các khu dân cư và các đối tượng khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy ở địa bàn quản lý; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các ban, ngành, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ sở, các hộ gia đình và công dân trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy và các quy định của Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy. Xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

4. Phê duyệt và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở... trên địa bàn quản lý xây dựng và thực tập nhương án chữa cháv, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình trong việc mua sắm, trang bị và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

5. Giúp Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cấp chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp theo đúng quy định của nháp luật.

6. Tổ chức thẩm duyệt, kiểm tra thi công và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xây dựng do Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội giao.

7. Thường trực 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp do Phòng quản lý; phối hợp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy đinh. Tham gia xây dựng và thực tập phương án giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

8. Trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong khu vực cháy, tìm kiếm cứu nan, cứu hộ hàng ngày và trong một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật xảy ra trong địa bàn quản lý, tham gia giải quyết các vụ việc gây rối an ninh trật tự, cưỡng chế thi hành án khi được sự đồng ý của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

9. Tổ chức điều tra xử lý các vụ cháy, nổ theo sự phân công của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

10. Sơ kết, tổng kết nghiên cứu các chuyên đề khoa học về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng do Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội giao.

III. Tổ chức bộ máy

Tổng số CBCS hiện tại có 91 Cán bộ cảnh sát được phân công nhiệm vụ cụ thể:

Lãnh đạo Phòng 04 đồng chí (01 đ/c Trưởng phòng, 03 đ/c Phó trưởng phòng phụ trách)

Các đội trực thuộc:

1. Đội Tổng hợp (02 chỉ huy đội, 17 CBCS)

2. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp gồm 03 tổ: 01 tổ CNCH, 02 tổ chữa cháy (03 chỉ huy đội, 52 CBCS).

3. Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC (03 chỉ huy đội, 10 CBSC).

Admin