Kho bạc Nhà nước
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:19  | View count: 296

- Địa Điểm: số 03, đường Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín.

- Kho bạc Nhà nước Thường Tín được thành lập ngày 01/04/1990

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.

+ Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý quỹ ngân sách huyện và các quỹ tài chính khác được giao, quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ; ẩn chỉ đặc biệt, tài sản, các loại ấn chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện.