Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng
Ngày đăng 16/03/2017 | 10:12  | View count: 4385

I. Vị trí và chức năng

1.  Vị trí

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, tự bảo đảm về kinh phí chi hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý Cụm công nghiệp;

b) Ban Quản lý dự án có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật.

2.  Chức năng

a) Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ Điều kiện cụ thể của huyện, UBND huyện xem xét, quyết định giao cho Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Thực hiện các chức năng khác khi được UBND huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

e) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a) Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, Mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

e) Các nhiệm vụ hành chính, Điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của UBND huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với UBND huyện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.  Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý Cụm công nghiệp gồm:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo đúng nội dung giấy phép đầu tư được cấp.

- Kêu gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp khi đã xây dựng đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư được phê duyệt.

- Huy động vốn đầu tư theo quy định  của pháp luật để đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp.

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp công nghiệp làm thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính được giao.

- Đầu tư xây dựng các nhà xưởng trong Cụm công nghiệp để cho thuê hoặc bán cho các Doanh nghiệp theo quy định về kinh doanh bất động sản và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

- Kinh doanh các dịch vụ công cộng và tiện ích khác trong Cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thu phí sử dụng dịch vụ công cộng và tiện ích Cụm công nghiệp của các Doanh nghiệp công nghiệp theo quy định.

- Được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội.

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục, đúng công năng thiết kế trong suốt thời gian hoạt động.

- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng; quy định về an toàn lao dộng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường,...; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, đôn đốc Doanh nghiệp công nghiệp trong Cụm công nghiệp thực hiện các nghĩa vụ trên.

- Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên nghành đối với Cụm công nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các Doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở công thương, UBND huyện Thường Tín và các cơ quan chức năng quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện Thường Tín giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành và theo các quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

b. Giám đốc Ban Quản lý dự án là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý dự án, chịu trách nhiệm báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính; báo cáo trước Hội đồng nhân dân huyện, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND theo yêu cầu về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án;

c. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban Quản lý dự án;

d. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí công tác và theo các quy định của pháp luật. Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật;

e. Giám đốc Ban Quản lý dự án được quyền bổ nhiệm hoặc phân công Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí công tác.

g. Giám đốc Ban Quản lý dự án căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định này để ban hành quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án, xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Ban Quản lý dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Kế toán trưởng: do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm trên cơ sở chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

3. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

4. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ

Ban Quản lý dự án có 06 Phòng chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu giúp việc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Phòng Công nghiệp và môi trường;

- Phòng Điều hành dự án 1;

- Phòng Điều hành dự án 2;

- Phòng Điều hành dự án 3;

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Ban Quản lý dự án là biên chế sự nghiệp được UBND Thành phố phân bổ hàng năm, căn cứ chức danh và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn;

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đề xuất với UBND huyện để được ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố.

Điều 5. Cơ chế tài chính

1. Cơ chế tài chính

Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý Cụm công nghiệp;

2. Nguồn tài chính của đơn vị

2.1. Nguồn tài chính thực hiện đầu tư

a) Từ ngân sách nhà nước giao theo kế hoạch hàng năm;

b) Từ nguồn kết dư năm trước chuyển sang;

c) Từ các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác (nếu có);

d) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

2.2. Nguồn tài chính thực hiện các hoạt động của Ban Quản lý dự án

a) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn sau khi đã trừ các khoản thuế phải nộp theo quy định (nếu có);

b) Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý theo tỷ lệ quy định được duyệt;

c) Nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu

d) Nguồn thu từ các hợp đồng ủy thác quản lý dự án;

đ) Nguồn thu từ việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn huyện;

e) Nguồn viện trợ, tài trợ và các khoản thu khác theo quy định (nếu có).

3. Nội dung chi của đơn vị

a) Chi thường xuyên: Đơn vị được sử dụng nguồn tài chính tự chủ để chi đầu tư và chi thường xuyên theo quy định. Một số nội dung chi được quy định như sau:

- Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ các nguồn theo quy định;

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Đơn vị được quyết định nội dung chi, mức chi nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

b) Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí theo quy định.

c. Giám đốc Ban Quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

4. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên

a) Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;

- Trả các khoản thuê khoán;

- Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Sử dụng các Quỹ

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định) để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có).

- Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

- Quỹ khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng) theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Quỹ phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

b) Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định của nhà nước.

V. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án hiện có, Ban Quản lý dự án chỉ được bổ sung Phó Giám đốc khi số lượng ít hơn quy định.

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng sau khi sáp nhập được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có hệ số phụ cấp chức vụ thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ cũ hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp. kiện toàn tổ chức bộ máy.