Tin tức - sự kiện

Thị trấn Thường Tín: Triển khai việc sử dụng sổ tay Đảng viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/HU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín về thực hiện cuốn Sổ tay đảng viên.

Ngày 05/6/2018, thị trấn Thường Tín đã trao và hướng dẫn cho đảng viên cách sử dụng sổ tay Đảng viên “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sổ tay Đảng viên có thể coi là kim chỉ nam giúp mỗi đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu, nắm bắt nhanh các nội dung cơ bản và ghi chép công việc liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung đăng ký của đảng viên phải cụ thể, hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình được phân công tại đơn vị và phải đảm bảo thực hiện 05 nhiệm trọng tâm, 03 khâu đột phá. Cụ thể:

* 05 Nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Hai là, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thông mới theo quy hoạch.

Ba là, tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Bốn là, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Năm là, tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

* 03 khâu đột phá:

1. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

2. Công tác cán bộ: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thời kỳ mới.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trên cơ sở các nội dung đảng viên đăng ký trong sổ tay, tổ chức đảng theo dõi, lấy đây là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; đồng thời, kịp thời biểu dương, động viên và khuyến khích những việc làm tốt, cách làm hay, người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến. Đây có thể coi là một trong những giải pháp đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên để thực hiện thành công Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại thị trấn Thường Tín nói riêng và huyện Thường Tín nói chung.