Tin tức khác

Thường Tín triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Nhằm mục tiêu chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND huyện vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Theo đó, huyện sẽ phấn đấu hàng năm giảm 5,0% tần suất tai nạn lao động chết người, có trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 90% số an toàn - vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất kinh doanh được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số làng nghề, trên 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu; 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật....

Để thực hiện mục tiêu trên, cần thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Nâng cao nghiệp vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Triển khai các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động: nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

UBND huyện giao Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ.