Thông tin người phát ngôn

Ngày 16/8/2022, UBND huyện Thường Tín có thông báo số 257/TB-UBND Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội:

 

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: đồng chí Nguyễn Xuân Minh

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thường Tín

Điện thoại: 0912287414

Địa chỉ email: nguyenxuanminh_thuongtin@hanoi.gov.vn