Tin phòng, ban, ngành

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới
Ngày đăng 13/06/2018 | 10:07  | View count: 539

Sáng 12/6/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới đợt 2 năm 2018, thuộc 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Dự buổi Lễ khai giảng có đồng chí Trần Bá Thiệp - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Dư Thị Thu Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Giảng viên chính khoa lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong.

 

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Dư Thị Thu Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp các đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở mỗi đơn vị, địa phương, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

 

Các đồng chí đảng viên mới sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề, thời gian học 8 ngày (từ ngày 12/6 cho đến ngày 21/6/2018). Trong đó có các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng  và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt đồng của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Thái Nguyễn