Thông báo

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình bày Đề án và thời gian, địa điểm nộp Đề án của ứng viên, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện
Ngày đăng 27/03/2024 | 09:10  | View count: 167

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện;

Căn cứ vào kết quả điểm thi viết của các ứng viên dự thi tuyển (theo Thông báo số 119/TB-HĐTT ngày 06/3/2024 của Hội đồng thi tuyển) và ý kiến thống nhất của Hội đồng thi tuyển;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-HĐTT ngày 20/3/2024 của Hội đồng thi tuyển về việc công bố mẫu đề cương và thang điểm chi tiết phần thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện thông báo:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện,

(Có danh sách chi tiết kèm theo).

 2. Thời gian, địa điểm nộp Đề án của ứng viên:

- Thời gian: Các ứng viên xây dựng đề án theo mẫu do Hội đồng thi tuyển đã công bố và nộp về Hội đồng thi tuyển từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 05/4/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc). Mỗi ứng viên nộp 12 bộ Đề án.

- Địa điểm nộp: Tại Phòng Nội vụ huyện Thường Tín.

Lưu ý:  Ngoài việc nộp 12 bộ Đề án nêu trên, các ứng viên gửi file word của Đề án về Hội đồng thi tuyển (qua Phòng Nội vụ huyện), địa chỉ hòm thư: pnv_thuongtin@hanoi.gov.vn.

Trên đây là thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình bày Đề án; thời gian, địa điểm nộp Đề án của ứng viên kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện để các tập thể, cá nhân có liên quan và các ứng viên biết, thực hiện theo quy định./.

Xem chi tiết: 177/TB-UBND

Phòng Nội vụ huyện