Thông báo

UBND huyện xin ý kiến góp ý đối với dự thảo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của 07 xã và 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Ngày đăng 05/01/2024 | 16:23  | View count: 358

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 của 07 xã: Tô Hiệu, Quất Động, Nguyễn Trãi, Văn Phú, Hiền Giang, Chương Dương, Duyên Thái và kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của 02 xã Hà Hồi, Nhị Khê của Hội đồng thẩm tra huyện. UBND huyện Thường Tín đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với 07 xã: Tô Hiệu, Quất Động, Nguyễn Trãi, Văn Phú, Hiền Giang, Chương Dương, Duyên Thái và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Hà Hồi, Nhị Khê. (có các dự thảo báo cáo gửi kèm theo).

UBND huyện đề nghị MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND - UBND huyện đăng tải dự thảo báo cáo trên cổng thông tin điện tử huyện; Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao huyện thông tin rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong huyện được biết và cho ý kiến bằng văn bản.

UBND huyện giao phòng Kinh tế tiếp nhận các văn bản góp ý của các tổ chức cá nhân, tổng hợp và bổ sung hoàn thiện báo cáo đối với từng xã xong trước ngày 15/01/2024

Thời gian góp ý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế) trước ngày 15/01/2024 để tổng hợp báo cáo Thành phố theo quy định. Quá thời hạn nêu trên nếu cơ quan không có văn bản góp ý được hiểu là đã nhất trí với các nội dung tại các dự thảo Báo cáo trên.

 

Dự thảo báo cáo của 07 xã Nông thông mới nâng cao:

1. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Chương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

2. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

3. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

4. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

5. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

6. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

7. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

 

Dự thảo báo cáo của 02  xã Nông thông mới kiểu mẫu:

1. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023

2. Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội năm 2023