Thông báo

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín
Ngày đăng 09/01/2024 | 09:47  | View count: 369

UBND huyện Thường Tín thông báo việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Thi tuyển đối với 01 chức danh: Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

       2. Đối tượng tham gia thi tuyển

Chi tiết tại điểm 1, điểm 2 mục III Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Chi tiết tại điểm 3 mục III Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

4. Nội dung, hình thức thi tuyển

Chi tiết tại mục VI Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển

5.1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 30/01/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Thường Tín.

- Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

5.2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển

Chi tiết tại điểm 1 mục IV Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Thường Tín về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện website: https://thuongtin@hanoi.gov.vn

5.3. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thời gian tổ chức thi viết: dự kiến ngày 03/3/2024.

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: dự kiến ngày 14/4/2024.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải, niêm yết trên Cổng thông tin điện tử huyện website: https:// thuongtin@hanoi.gov.vn và Bộ phận “Một cửa” huyện, các đơn vị có chức danh thi tuyển hoặc liên hệ với UBND huyện Thường Tín (qua Phòng Nội vụ).

 

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải các văn bản liên quan đến thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín:

1. Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín 03/KH-UBND

2. Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín 04/TB-UBND

3. Đơn đăng ký thi tuyển