Thông báo

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thivà thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2023
Ngày đăng 11/11/2023 | 22:22  | View count: 151

 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phần thi trình bày Đề án và thời gian, địa điểm nộp đề án của các ứng viên. Xem chi tiết: 718/TB-HĐTT

 

Thông báo thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2023. Xem chi tiết: 719/TB-HĐTT