Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/11/2023 | 11:13  | View count: 490

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

 

Xem chi tiết hồ sơ: HSĐG 4 xã Liên Phương, Thắng Lợi, Tô Hiệu và Vân Tảo,

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

 2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khu đất

Số lượng thửa đất

Kí hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tiền

hồ sơ

(đ/hồ sơ/thửa đất)

Xóm 7, xã Liên Phương

06

Từ 21 đến 26

605,61

Từ 22.600.000 đ/m2

đến 26.000.000 đ/m2

500.000

Thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi

07

3, 5, 7, 9,

10, 14, 15

532,88

17.500.000 đ/m2

500.000

Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu

09

1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 31, 71

1.247,07

Từ 15.600.000 đ/m2

đến 19.500.000 đ/m2

500.000

Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo

44

Từ 01 đến 18;

21; 22; từ 24 đến 27; từ 32 đến 40; 42; từ 44 đến 53

4.050,00

Từ 22.900.000 đ/m2 đến 25.600.000 đ/m2

500.000

Tổng

66

 

6.435,56

 

 

 

Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất là: 200.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Chi tiết thông tin về diện tích, giá khởi điểm và khoản tiền đặt trước đối với từng thửa đất: Theo bảng thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai.

Người đăng ký tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ).

Trong một cuộc đấu giá quy định tổ chức đấu giá từng thửa đất, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá đối với cùng một thửa đất thì không được nhận đại diện uỷ quyền của đối tượng tham gia đấu giá khác khi cùng đấu giá một thửa đất.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp (01 vòng) tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

6. Thời gian và cách thức tham khảo hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất, cách thức thực hiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tham khảo thông tin mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn) và Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (https://daugiaso5.vn/).

Thời gian niêm yết công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày thông báo đến khi kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

* Lưu ý: Khách hàng có thể liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia  hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín để được hướng dẫn việc truy cập Website của Cổng thông tin điện tử nêu trên.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được in, tải miễn phí theo quy định của Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND TP Hà Nội.

- Tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 06/11/2023 đến 17h00’ ngày 22/11/2023 (giờ hành chính).

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại địa điểm thu hồ sơ hoặc Gửi hồ sơ theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ quy định.

+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp:

* Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 20/11/2023, địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

* Từ ngày 21/11/2023 đến ngày 22/11/2023, địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Địa chỉ: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

+ Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 22/11/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 22/11/2023 sẽ không hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

  1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu treo của tổ chức đấu giá tài sản);
  2. Bản sao chứng từ xác định các khoản tiền người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Hồ sơ mời tham gia đấu giá;
  3. Bản sao Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (Còn thời hạn).
  4. Trường hợp uỷ quyền tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản uỷ quyền hợp lệ, được công chứng đầy đủ theo quy định pháp luật, có nội dung uỷ quyền cụ thể, rõ ràng (nêu cụ thể thông tin cuộc đấu giá, ngày tổ chức đấu giá; nội dung uỷ quyền, Thời hạn ủy quyền; quyền và trách nhiệm bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền, thông tin chủ thể đầy đủ…)

7. Tiền hồ sơ đấu giá và Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp các khoản tiền đăng ký tham gia đấu giá theo quy định là:

- Tiền hồ sơ đấu giá (căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định): 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đăng ký đấu giá (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ trên thửa đất đấu giá)

Hình thức nộp tiền hồ sơ: nộp tiền mặt (có phiếu thu tiền) tại địa điểm tiếp nhận đăng ký đấu giá hoặc có thể nộp tiền hồ sơ bằng hình thức chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản cùng với khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá (thông tin cụ thể dưới đây).

- Khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định. Chi tiết về số tiền đặt trước cụ thể đấu giá từng thửa đất quy định ở bảng phụ lục thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Số tài khoản: 020088872992

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Thường Tín.

Nội dung: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/HC…” nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ đối với “Số lượng thửa đất: ……”  tại  ………., xã ………………, huyện Thường Tín, Hà Nội.

(Lưu ý: không ghi thông tin ký hiệu thửa đất đăng ký đấu giá trên chứng từ nộp tiền để đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/11/2023 (Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Thường Tín tính đến 17 giờ 00 phút ngày 23/11/2023).

8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

- Từ 08h30’ các ngày 16/11/2023 và 17/11/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa khu đất đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá.

- Ngày 24/11/2023 (Thứ sáu): tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ phút ngày 25/11/2023 ( Thứ 7 ).

- Địa điểm tại: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Địa chỉ: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

* Lưu ý: Trường hợp uỷ quyền tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản uỷ quyền hợp lệ, được công chứng đầy đủ theo quy định pháp luật, có đầy đủ thông tin về chủ thể các bên uỷ quyền và nhận uỷ quyền, thông tin cuộc đấu giá, nội dung uỷ quyền cụ thể, rõ ràng phạm vi, công việc được uỷ quyền.

Mọi thông tin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277 .

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia. ĐT: 02437.622.619./.        

                       Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín