Thông báo

Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018
Ngày đăng 25/06/2018 | 09:19  | View count: 54

UBND huyện vừa ban hành các Quyết định: Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018;  Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại UBND huyện năm 2018

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải để các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức thuộc UBND huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành:

1. Q uyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018; 

2. Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại UBND huyện năm 2018