Thông báo

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 06, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 22/05/2018 | 10:34  | View count: 102

HĐND huyện Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 06, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian tổ chức dự kiến vào 2 ngày 28, 29/6/2018

Xem chi tiết: 13/TB-HĐND