Thông báo

Quyết định sửa đổi bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND & UBND và phòng tư pháp huyện
Ngày đăng 03/04/2018 | 02:26  | View count: 77

ngày 29/3/2018, UBND huyện ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND và phòng tư pháp huyện Thường Tín.

Xem chi tiết: 01/2018/QĐ-UBND