Thông báo

chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa
Ngày đăng 21/03/2018 | 09:16  | View count: 46

Để chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn lúa, chủ động khống chế, bao vây, dập tắt không để lây lan ra diện rộng, bảo vệ an toàn sản xuất trồng trọt, UBND huyện đã có công văn số 243/UBND-KT để thực hiện.

Cổng TTĐT huyện đăn tải công văn để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện: 243/UBND-KT