Thông báo

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2018
Ngày đăng 12/03/2018 | 04:02  | View count: 381

Thực hiện kế hoạch số 40/KH-SVHTT ngày 30/01/2018 của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội về triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2018, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2018. 

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải kế hoạch để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện: 63/KH-UBND