Thông báo

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018
Ngày đăng 06/03/2018 | 04:36  | View count: 46

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018

Xem chi tiết: 61/KH-UBND