Thông báo

Kế hoạch Chỉ đạo, quản lý, tổ chức và kiểm tra lễ hội trên địa bàn huyện năm 2018
Ngày đăng 21/01/2018 | 10:26  | View count: 309

Ngày 19/01/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch Chỉ đạo, quản lý, tổ chức và kiểm tra lễ hội trên địa bàn huyện năm 2018

Xem chi tiết: 28/KH-UBND