Thông báo

Thường Tín thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Ngày đăng 10/11/2017 | 09:54  | View count: 112

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2017-2018.

 

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt và chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và các bài viết định kỳ để đưa tin về các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của huyện về công tác giáo dục và đào tạo; phản ánh, biểu dương gương người tốt việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh; UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục & Đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo các trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số16/CT-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục thành phố Hà Nội; đồng thời căn cứ Chỉ thị để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo đúng yêu cầu; Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

Xem chi tiết văn bản: 1168/UBND-VP