Kinh tế

Thường Tín triển khai Quy định mới về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công
Ngày đăng 10/09/2018 | 10:23  | View count: 339

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố thay thế các quy định về quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Quy định một số nội dung quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp của thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư công phù hợp với quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước và Thành phố; tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan, quy định cụ thể tại Quy định này và các quy định liên quan của UBND Thành phố. Đối với các dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích sử dụng vốn đầu tư công ngoài việc thực hiện theo quy định tại quyết định này còn thực hiện theo quy định riêng của UBND Thành phố về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Tại hội nghị triển khai Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội diễn ra ngày 10/9/2018, đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện đã nêu các điểm mới trong quản lý đầu tư các dự án đầu tư công như: Các dự án đầu tư công phải được quản lý phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường; Phải được cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, phát huy các nguồn lực đầu tư xã hội; được quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng, từ việc xác định chủ trương đầu tư, thẩm định... đến nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác.

 

Đồng chí cũng nêu rõ quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu, hỗ trợ đặc thù cho cấp huyện và hỗ trợ ngành dọc. Quy trình thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án cấp Thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện: Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp huyện để triển khai thực hiện dự án theo quy định. Một số Lưu ý trong thẩm định dự án đầu tư; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã triển khai thực hiện quy định theo quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý theo phân cấp, Giao phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Kế toán các xã, thị trấn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp xác định danh mục dự án lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cấp mình theo quy trình, trình tự triển khai dự án.

Văn phòng HĐND & UBND huyện