Kinh tế

Thường tín tiếp tục hỗ trợ xây dựng đường giao Thoòng nông thon
Ngày đăng 25/08/2017 | 05:02  | View count: 181

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 là một Chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân khu vực nông thôn; Ngày 10/10/2013, UBND huyện đã ban hành Đề án 02/ĐA-UBND về áp dụng cơ chế đặc thù theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án 02 nhằm tranh thủ sự ủng hộ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, giao thông - thủy lợi nội đồng. Trong đó ngân sách Thành phố, ngân sách huyện hỗ trợ vật liệu chính, nhân dân đối ứng kinh phí, ngày công để xây dựng công trình; UBND huyện đã chỉ đạo các xã, rà soát lập danh mục các tuyến giao thông ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, công trình thủy lợi có qui mô, kỹ thuật đơn giản, trình các phòng chuyên môn huyện thẩm định; Liên ngành: Kinh tế, quản lý đô thị, tài chính kế hoạch rà soát lại các danh mục các công trình theo thứ tự ưu tiên đầu tư, lập danh sách trình UBND huyện phê duyệt, đồng thời đảm bảo phân kỳ đầu tư cho các công trình trên cơ sở nguồn ngân sách hỗ trợ của Thành phố và huyện.

Sau khi các công trình được thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, UBND các xã ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để tổ chức thi công hoặc người dân tự thi công. Quá trình thi công người dân đều được tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

 Đường giao thông thủy lợi nội đồng xã Dũng Tiến

Sau 4 năm triển khai, UBND huyện đã ban hành 05 Quyết định phê duyệt danh mục với tổng số  813 công trình được thực hiện theo Đề án số 02 trên địa bàn 28 xã. Toàn huyện đã kiên cố 116,98km đường giao thông các loại, trong đó trên 95,48km đường giao thông đạt chuẩn Nông thôn mới, 21,5km đường trực chính nội đồng và 22,52km rãnh thoát nước trong khu dân cư, với tổng kinh phí 143,14 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố, và ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí mua nguyên vật liệu số tiền 68,16 tỷ đồng, nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động khoảng 74,98 tỷ đồng. Đến nay các xã cơ bản đã hoàn thành công tác quyết toán các công trình được thực hiện theo Đề án 02. Các công trình sau khi thi công, bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần cải thiện hệ thống giao thông nông thôn, giảm bớt khó khăn cho người dân trong việc đi lại, sinh hoạt, đem lại niềm vui, phấn khởi cho người dân.

 Đường ngõ xóm được bê tông hóa

Cũng trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Thường Tín tiếp tục triển khai xây dựng các công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới; UBND huyện đang xem xét, phê duyệt danh mục 201 công trình phù hợp, để áp dụng theo cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới năm 2017, với tổng kinh phí khoảng 15,9 tỷ đồng.

Đề án số 02 đem lại hiệu quả rõ rệt, giảm áp lực về kinh phí trong xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện, tăng vai trò, trách nhiệm, quyền lợi người dân trong việc xây dựng các công trình được thụ hưởng; Đây cũng là tiền đề cho việc thực hiện xã hội hóa trong xây dựng cơ bản, làm thay đổi bộ mặt của giao thông nông thôn tại địa phương; Một xã số triển khai thực hiện hiệu quả như: xã Chương Dương, Thống Nhất, Minh Cường, Hồng Vân…

 Nhờ thực hiện tốt Đề án 02, hệ thống giao thông nông thôn có những thay đổi rõ rệt, nhiều tuyến đường ngõ, xóm, đường nội đồng trước đây là đường đất thường lầy lội, nay đã được bê tông hóa, sạch sẽ, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, đi lại và sản xuất của nhân dân; Góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu về giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện.

Tô Quý