Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn huyện Thường Tín
Ngày đăng 06/06/2018 | 02:28  | View count: 676

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín, Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 về Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 11/4/2018 UBND huyện Thường Tín đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND để tổ chức triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyện. Đây là cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần: Trắc nghiêm, lý thuyết và tự luận cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, sống và làm việc trên địa bàn huyện.

 Để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết và hưởng ứng tham gia, Cổng thông tin điện tử của huyện xin đăng tải toàn văn Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và các văn bản triển khai cuộc thi.

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015": 101/KH-UBND

2. Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo: 1323/QĐ-UBND

3. Quyết định ban bành thể lệ, đề thi, mẫu bài dự thi: 1324/QĐ-UBND

4. Hướng dẫn triển khai: 500/BTC

 

Nguyễn Thị Trang - Phòng Tư pháp