Đảng - đoàn thể

Toạ đàm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Thường Tín

Sáng ngày 10/8/2023, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức hội nghị toạ đàm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Thường Tín. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Lý Văn Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi toạ đàm

Các đại biểu phát biểu tại buổi toạ đàm

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã có nhiều tham luận, phát biểu tập trung vào: Đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị nhất là công tác dân vận chính quyền  trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Làm rõ vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, GPMB để thực hiện các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn huyện, đặc biệt là dự án Đường vành đai 4. Xác định những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận động Nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng trong điều kiện mới; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác dân vận đối với lĩnh vực giải phóng mặt bằng , từ đó tạo sự lan toả, nhân rộng. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận khéo liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, GPMB các dự án đang triển khai trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu

 Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng trong thời gian tới nhằm  nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, trong đó tập trung vào: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với Công tác vận động quần chúng trong triển khai thực hiện các Dự án trọng điểm, Dự án đường vành đai 4 – vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện Thường Tín. Gắn thực hiện với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Ngay từ khi thực hiện các dự án phải thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, các quy định về dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân, không để xảy ra tình hình phức tạp trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân theo Quyết định 2200 của Thành ủy; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 01/10/2021 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị số 15-CT/HU, ngày 02/11/2021 của Huyện ủy Thường Tín về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt. Theo dõi, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân để tổ chức, thực hiện tốt công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt các quy định về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xây dựng kế hoạch vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương về công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Phát huy vai trò của tổ dân vận thôn, Tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, quy định trong giải phóng mặt bằng. Góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành các dự án đã được phê duyệt. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực giám sát cho đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở.

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, tiến hành đánh giá hiệu quả các mô hình hay để nhân rộng cho các xã, thị trấn triển khai áp dụng.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác giải phóng mặt bằng, gắn với đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ.

Xuân Tiến – Diệu Hương