Đảng - đoàn thể

88 năm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Suốt 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

Ảnh: Các tập thể tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo

Tự hào truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã và đang có nhiều đóng góp to lớn trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ tính riêng trong năm 2018, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Thường Tín có 61.874/70.155 hộ đạt gia đình văn hóa. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp 9.275 ngày công, hiến 187 m2 đất, đóng góp 60.511 triệu đồng xây dựng được 78 công trình nông thôn mới như đường làng ngõ xóm, cổng làng, kè ao, giếng làng và các công trình văn hóa tâm linh…Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện hướng dẫn tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở 169/169 thôn, tổ dân phố, khu dân cư với sự tham gia của 19.016 đại biểu. Việc vận động Quỹ vì người nghèo, xây sửa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở đạt được nhiều kết quả.

 

Chào mừng ngày thành lập MTTQ Việt Nam năm nay, các khu dân cư trên địa bàn huyện trang trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày thêm gần gũi, hiểu biết và gắn bó hơn, củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

 

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Thanh Tân