Đảng - đoàn thể

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hành kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tại 5 đơn vị: Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thường Tín, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện, Đảng ủy cơ quan UBND huyện, Đảng ủy xã Hà Hồi, Đảng ủy xã Quất Động.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai  chi nhánh huyện Thường Tín

Kết quả kiểm tra cho thấy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo hướng dẫn của Huyện ủy, đảm bảo nội dung và tiến độ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương. Ở các xã, thị trấn, công tác cải cách hành chính đạt kết quả; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy. Việc thực hiện cuốn sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch trước ngày 01/7/2018.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết. Có cấp ủy Đảng đã lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc. Những đảng viên vi phạm các quy định của Đảng đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, qua đó có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường đoàn kết, thống nhất.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết và Chỉ thị chưa đổi mới; chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa cụ thể. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa sâu rộng. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn đơn giản, né tránh, chưa chỉ rõ được địa chỉ cụ thể.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng Sổ tay đảng viên ở các chi bộ gắn với đợt phân loại, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên dịp cuối năm. Chú trọng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Đặc biệt là việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo từng tháng.

Ngọc Lâm