Đảng - đoàn thể

Huyện ủy ban hành Kế hoạch biên soạn bổ sung và tái bản Cuốn sách “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín, giai đoạn 1930 – 2020”

Thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 06/8/2009 của Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”.

Những năm qua, được sự giúp đỡ, phối hợp chuyên môn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành; đồng thời, triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm lịch sử có giá trị. 

Tuy nhiên, để đảm bảo việc cập nhật thông tin; chỉnh lý, bổ sung một số nội dung, sự kiện; cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường học trên địa bàn huyện; đồng thời, kế thừa cuốn sách “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín, giai đoạn 1930 – 2010” đã được xuất bản năm 2010, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 173 - KH/HU, ngày 24/9/2018 về biên soạn bổ sung và tái bản cuốn sách “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín, giai đoạn 1930 – 2020”. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, cuốn sách gồm 5 chương với dung lượng khoảng 620 trang và dự kiến phát hành vào dịp Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các tập thể, cá nhân phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Biên soạn, Tổ sưu tầm thực hiện công tác sưu tầm tư liệu khi được yêu cầu để cuốn sách đảm bảo tiến độ và nội dung theo Kế hoạch đề ra.

Ngọc Lâm