Đảng - đoàn thể

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018.

Từ ngày 11/9 đến ngày 18/9/2018, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 đối với 5 cơ quan, đơn vị: xã Tiền Phong, xã Văn Bình, Công ty Cổ phần Que hàn Điện Việt – Đức, Bệnh viện đa khoa huyện, Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu.

 

Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, kết luận của Trung ương, thành phố, huyện và các văn bản quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, chủ đề công tác năm 2017, 2018 và việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố…

Kiểm tra Quy chế dân chủ tại Trường THPT Tô Hiệu.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đề nghị đơn vị được kiểm tra làm rõ một số vấn đề như: Vai trò của cấp uỷ đảng trong việc triển khai, quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; những kinh nghiệm khi triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; những khó khăn trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ...

Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đã làm tốt công tác chuẩn bị; quá trình làm việc các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, dân chủ. Qua kiểm tra đã giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Pháp lệnh, Nghị định, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị.

 

Ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín