Đảng - đoàn thể

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018)

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

 

Năm 1930, sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và Tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít-tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.

 

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 01/8" nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ "Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành".

 

Tài liệu này khi vừa phát hành tạo được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng công - nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

 

Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng có những lần chia tách, hợp nhất với những tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Tuy nhiên, lĩnh vực Tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đảng ta luôn khẳng định công tác Tuyên giáo có vai trò đặc biệt, là lĩnh vực trọng yếu trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân và tổ chức nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở mọi thời kỳ, mọi chặng đường đất nước.

Lãnh đạo, cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm nhân dịp

kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

 

Cùng với chiều dài lịch sử 88 năm của ngành tuyên giáo, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thường Tín đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống; năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới nhận thức, phương pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô và huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

 

Luôn bám sát tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cán bộ phụ trách tuyên giáo ở các tổ chức cơ sở Đảng luôn phát huy vai trò, chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành; tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, định hướng các cơ quan tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và của huyện. Nổi bật là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục lịch sử truyền thống cũng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân đối với quê hương, đất nước. Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên nắm bắt, theo dõi diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

 

Đồng thời, với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đổi mới các phương pháp, nội dung công tác; tham mưu giúp cấp ủy nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động về chính trị tư tưởng. 7 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy thực hiện nhiều nội dung công tác như: Tổ chức buổi nói chuyện về phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 500 đại biểu, Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo làm báo cáo viên Hội nghị; biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Biên soạn, sưu tầm cuốn sách Làng quê Thường Tín xưa và nay...

 

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để cán bộ Ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIII; phấn đấu xây dựng huyện Thường Tín văn minh, giàu mạnh.

Ngọc Lâm

 
(Bài viết có sử dụng tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)