Đảng - đoàn thể

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Quyết định số 4584 – QĐ/HU về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức đoàn tiến hành kiểm tra đối với 05 đơn vị bao gồm: Chi bộ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện, Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy xã Quất Động, Đảng ủy xã Hà Hồi.

Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức triển khai quán triệt,  xây dựng kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; việc đăng ký nội dung rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc lựa chọn chủ đề và xây dựng gương điển hình tiêu biểu; kết quả thực hiện...Thông qua đó  nhằm đánh giá đúng mức việc quán triệt, triển khai  thực hiện Chỉ thị số 05,  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tới.

Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra (bằng văn bản) theo nội dung được gợi ý, gửi báo cáo và các tài liệu có liên quan về đoàn kiểm tra trước ngày 31/7/2018. Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo giải trình và các tài liệu có liên quan, trao đổi với tổ chức Đảng được kiểm tra những nội dung cần bổ sung vào báo cáo; dự họp với tổ chức Đảng được kiểm tra để nghe các tổ chức Đảng báo cáo giải trình nội dung kiểm tra và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình kiểm tra; hoàn thành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước ngày 31/8/2018 (45 ngày làm việc, kể từ ngày triển khai quyết định kiểm tra).

Ngọc Lâm