Đảng - đoàn thể

Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng bộ huyện họp xét khen thưởng

Chiều ngày 25/6, Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng bộ huyện đã họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TU, ngày 06/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trình danh sách khen thưởng dự kiến. Để đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, xét đúng người, đúng thành tích, các thành viên trong Hội đồng Thi đua khen thưởng Đảng bộ huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã tham gia đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, điều kiện để được xét khen thưởng Nghị quyết số 29 – NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chỉ thị số 17 – CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình danh sách khen thưởng dự kiến

Sau khi thảo luận, Hội đồng Thi đua khen thưởng Đảng bộ huyện thống nhất đề xuất trình Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 23 tập thể, 22 cá nhân trong sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW; khen thưởng 10 tập thể, 12 cá nhân trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 – CT/TU.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá: Việc lựa chọn các tập thể và cá nhân để xem xét khen thưởng trong dịp sơ kết, tổng kết nghị quyết và chỉ thị lần này đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chí; quá trình tham mưu, tổng hợp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các quy định của Điều lệ Đảng về khen thưởng. Đồng thời, đồng chí yêu cầu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần chủ động tham mưu, sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xét duyệt khen thưởng; đồng thời, gửi thông báo danh sách khen thưởng đến tập thể, cá nhân để sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị sơ, tổng kết Nghị quyết, Chỉ thị đầy đủ, đúng thành phần.

Ngọc Lâm